Schválené VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Download (PDF, Unknown)