Category: Odpadové hospodárstvo

Kontajner na nebezpečný odpad

Od pondelka 23. apríla až do štvrtka 26. apríla 2018 bude pred obecným úradom k dispozícii kontajner pre nebezpečný odpad. Je to odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a...

Využívanie zberného dvora

Obec Rohov poskytuje pri kultúrnom dome pre svojich občanov tri veľkoobjemové kontajnery: kontajner pre drobný stavebný odpad  – drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach (domy, chaty, prístavby, ploty, chodníky, múriky atď.) Musí...