Platné VZN

p.č.názovplatné odpdf
1VZN 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1.1.2016znenie
Doplnok č.2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Rohov č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1.1.2020znenie
2VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce1.1.2020znenie
3VZN 39/2013 o poskytovaní sociálnych služieb1.1.2014znenie
4VZN 3/2014 o trhovom poriadku1.1.2014znenie
5VZN 1/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce28.12.2016znenie
6VZN 13/2013 o dani za psa1.1.2014znenie
7VZN 12/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska1.1.2014znenie
8VZN 10/2013 o dani z nehnuteľnosti1.1.2014znenie
9VZN 1/2014 o stravovaní v materskej škole1.1.2015znenie
10VZN 1/2018 o o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach1.9.2018znenie