Platné VZN

p.č.názovplatné odpdf
1VZN 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1.1.2016znenie
2Doplnok č.2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Rohov č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1.1.2020znenie
3VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce1.1.2020znenie
4VZN 39/2013 o poskytovaní sociálnych služieb1.1.2014znenie
5VZN 3/2014 o trhovom poriadku1.1.2014znenie
6VZN 1/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce28.12.2016znenie
7VZN 13/2013 o dani za psa1.1.2014znenie
8VZN 12/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska1.1.2014znenie
9VZN 10/2013 o dani z nehnuteľnosti1.1.2014znenie
10VZN 5/2018 zmeny a doplnky územného plánu21.7.2018znenie
11VZN 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ MŠ1.9.2019znenie
12VZN 1/2018 o o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach1.9.2018znenie