Úradná tabuľa

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7. apríla 2018 o 19:00 hod. v kultúrnom dome

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 16. 12. 2017
5. Zmena rozpočtu
6. Schválenie zmlúv o dotácii
7. Zmena prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
8. Rôzne, diskusia
9. Záver


Do verejných vyhlášok bol pridaný  nový dokument.


Návrh VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole – zverejnený dňa 18.augusta 2017


Návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2016– zverejnený dňa 31. mája 2017


Návrh doplnku VZN 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zverejnený dňa 3. mája 2017

Zverejnenie zámeru odpredaja obecného majetku – zverejnené dňa 10. mája 2017