Úradná tabuľa

Návrh VZN,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Rohov č. 1/2017 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Rohov č. 13/2004, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu sídelného obce Rohov – zverejnené dňa 28.6.2018

Overenie účtovnej závierky – správa audítora za rok 2017 – zverejnené dňa 18.júna 2018

Záverečný účet obce za rok 2017 – zverejnený dňa 6. júna 2018

Návrh VZN o Určení príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole – zverejnený dňa 28. mája 2018


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Alena Kotvan, Robotnícka 57, 905 01 Senica

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa nasledovné obecné pozemky, druh orná pôda:

  • parcelu C-KN 34 o výmere 163 m2
  • časť parcely C-KN 32/12 o výmere 696 m2

ktoré sú vo vlastníctve Obce Rohov.
Osobitným zreteľom je, že pozemky sú využívané ako záhrada a susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem predmetné pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň z pozemkov a využívať ich na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Obec nemá v súčasnosti k pozemkom taký prístup, ktorý by jej umožňoval na ich obhospodarovanie používať mechanizmy a preto nemá záujem o ich iné využitie.

Zverejnené dňa: 25. mája 2018


Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Job Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa nasledovné obecné pozemky, druh lesný pozemok:
• parcelu C-KN 36/11 o výmere 445 m2
• časť parcely C-KN 32/1 o výmere 25m2
ktoré sú vo vlastníctve Obce Rohov.
Osobitným zreteľom je, že pozemky sú využívané ako záhrada a susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem predmetné pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň z pozemkov a využívať ich na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Obec nemá v súčasnosti k pozemkom taký prístup, ktorý by jej umožňoval na ich obhospodarovanie používať mechanizmy a preto nemá záujem o ich iné využitie.


Zverejnené dňa: 25. mája 2018


Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Job Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa obecný pozemok – druh lesný pozemok, LV č. 759, parcela C-KN 33/12 o výmere 146 m2, vo vlastníctve Obce Rohov, za cenu 2€/m2, cena spolu 292€. Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už 30 rokov nachádza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

Zverejnené dňa: 24. mája 2018


Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Alena Kotvan , Robotnícka 57, 905 01 Senica

zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa obecný pozemok – druh záhrada, LV č. 677, C-KN 36/2 o výmere 120 m2, vo vlastníctve Obce Rohov za cenu 2€/m2, cena spolu 240€. Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už 30 rokov nachádza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

Zverejnené dňa: 24. mája 2018


Do verejných vyhlášok bol pridaný  nový dokument.


Návrh VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole – zverejnený dňa 18.augusta 2017


Návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2016– zverejnený dňa 31. mája 2017


Návrh doplnku VZN 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zverejnený dňa 3. mája 2017

Zverejnenie zámeru odpredaja obecného majetku – zverejnené dňa 10. mája 2017