Úradná tabuľa

Dňa 16.12.2017 sa o 16:30 hod. uskutoční zasadnutie OZ.

Program
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 27. 9. 2017
5. Zmena rozpočtu na rok 2017
6. Stanovisko kontrolóra k rozpočtu obce
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2018
8. Odpredaj obecného majetku
9. Voľba prísediaceho Okresného súdu
10. Návrh internej smernicae o polatkoch za zapožičanie majetku obce
11. Akcie v obci
12.Rôzne, diskusia
13.Záver


Do verejných vyhlášok bol pridaný  nový dokument.


Návrh VZN o určení príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole – zverejnený dňa 18.augusta 2017


Návrh záverečného účtu obce Rohov za rok 2016– zverejnený dňa 31. mája 2017


Návrh doplnku VZN 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zverejnený dňa 3. mája 2017

Zverejnenie zámeru odpredaja obecného majetku – zverejnené dňa 10. mája 2017