Verejné vyhlášky

p.č.Verejná vyhláškaVyvesená (RRRR.MM.DD)ZvesenáZnenie
1.Oznámenie o začatí stavebného konania2017.02.202017.03.10znenie
2Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.u. Rybky2017.08.10znenie
3Protokol o výsledkoch prerokovania správ starostlivosti o lesy Lesný celok Šaštín, Gbely, Holíč2017.08.10znenie