Zasadnutie obecného zastupiteľstva

sa uskutoční dňa 3.5.2017 v kultúrnom dome o 018:00 hod. Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba komisií
  3. Kontrola uznesení
  4. Úprava rozpočtu obce
  5. Schvaľovanie prevádzkových poriadkov
  6. Schvaľovanie zmlúv
  7. Diskusia
  8. Záver