Kontajner na nebezpečný odpad

Od pondelka 23. apríla až do štvrtka 26. apríla 2018 bude pred obecným úradom k dispozícii kontajner pre nebezpečný odpad. Je to odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.).

PATRÍ do neho:

  • rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,
  • žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
  • batérie a akumulátory,
  • motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky,
  • tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre,
  • handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

NEPATRÍ do neho:

  • obaly z farieb riediteľných vodou, maltou,
  • obaly znečistené potravinami,
  • liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
  • biologicky rozložiteľný odpad