Prvé sväté prijímanie

Vo Farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v našej obci sa v nedeľu 27. mája uskutočnilo prvé sväté prijímanie. Pri prvom svätom prijímaní sa dieťa slobodne a vedome rozhodne, že chce byť kresťanom katolíkom, chce sa začleniť do Kristovej Cirkvi a chce sa začať od Ježiša učiť žiť ako On a spoločne s ostatnými katolíkmi a kresťanmi prijať za svoje poslanie, ktoré nám Ježiš v Cirkvi zveril. Na znak toho dieťa:

  • skladá krstný sľub (text sľubu), v ktorom vyznáva svoju vieru v Trojjediného Boha a zároveň v ňom vyjadruje svoju vôľu byť pripojené k ľudu Novej Zmluvy – a v podstate tým túto Zmluvu s Bohom uzatvára a rozhoduje sa začať meniť svoj život tak, aby zodpovedal Evanjeliu Ježiša Krista a zákonom Jeho Cirkvi, na znak toho pristupuje ku sviatosti pokánia (sv. spovedi), ktorou toto svoje rozhodnutie spečaťuje,
  • po prvý raz sa plne zúčastňuje na sv. omši, ktorá je slávením Zmluvy medzi Bohom a človekom a na znak toho, že už patrí medzi ľud Novej Zmluvy, zúčastňuje sa aj na sv. prijímaní,
  • začleňuje sa do farnosti, ktorá je skonkrétnením Cirkvi v našej obci a od okamihu sv. prijímania sa už podieľa na jej živote, sláveniach (napr. sv. omše), poslaní a službe.