Zasadnutie OZ 28. júna 2018

Dňa 28. júna 2018 o 19:00 hod. sa v kaviarni Rhováčik uskutoční zasadnutie OZ.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia z 07. 04. 2018
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
6. Záverečný účet Obce Rohov za rok 2017
7. Tvorba rezervného fondu za rok 2017
8. Čerpanie rezervného fondu
9. Audit obce za rok 2017
10. Zmena rozpočtu obce 2018
11. VZN školné
12. Komunálne voľby 2018
13. Odpredaj obecného majetku
14. Rôzne, diskusia (komunitný plán sociálnych služieb obce Rohov 2018 – 2022)
15. Záver