Zasadnutie OZ

Dňa 9. októbra 2018 (utorok) sa o 17:00 hod. v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

Program

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia
 5. Zmena rozpočtu obce 2018
 6. VZN zmeny a doplnky územného plánu
 7. Čerpanie rezervného fondu 
 8. Schvaľovanie zmlúv
 9. Inventarizácia majetku a záväzkou obce
 10. Rôzne, diskusia
 11. Záver