fbpx

Kontajner na nebezpečný odpad

Od pondelka 8. októbra do do štvrtka 11. októbra 2018 bude pre obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečný odpad. Je to odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.).

PATRÍ do neho:

  • rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,
  • žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
  • batérie a akumulátory,
  • motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky,
  • tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre,
  • handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

NEPATRÍ do neho:

  • obaly z farieb riediteľných vodou, maltou,
  • obaly znečistené potravinami,
  • liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
  • biologicky rozložiteľný odpad


Od pondelka 8 októbra do do štvrtka 11 októbra 2018 bude pre obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečný odpad. Je to odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť napríklad výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a podobne.
PATRÍ do neho:rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,batérie a akumulátory,motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky,tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre,handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami. NEPATRÍ do neho:obaly z farieb riediteľných vodou, maltou,obaly znečistené potravinami,liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,biologicky rozložiteľný odpad.