Ošetrenie hlavových vŕb

Hlavové vŕby predstavujú významný krajinný prvok z pohľadu kultúrneho i biologického. V minulosti boli hlavové vŕby zastúpené oveľa početnejšie ako je tomu v súčasnosti. Obyvatelia pre zabezpečenie palivového dreva, vŕbového prútia na rôzne výrobky zakladali hlavové vŕby predovšetkým v oblastiach s nízkou lesnatosťou. Hlavové vŕby sa v pravidelných intervaloch orezávali, okolie stromov bolo často spásané dobytkom, alebo sa kosilo. Oblasti s výskytom hlavových vŕb sa postupne z krajiny vytrácajú. Pred niekoľkými desaťročiami sa v rámci rôznych rekultivácií spustil masívny výrub drevín v medziach a vytvárali sa veľké lány ornej pôdy. Regulovali sa takmer všetky vodné toky a odvodňovali sa mokrade. Zostávajúce hlavové vŕby sa prestali pravidelne orezávať a nasledoval ich postupný zánik, kedy sa po dlhom neorezávaní strom
roztrhne a odumrie.

V rámci spoločného cezhraničného projektu s Českou republikou sa na území okresov Senica a Skalica bude postupne orezávať až 500 hlavových vŕb. Orezávaniu predchádza identifikácia hlavových vŕb v teréne (zameranie pomocou GPS, zhodnotenie stavu danej vŕby, zhodnotenie okolia, zaeviduje sa výskyt vzácnych a ohrozených druhov živočíchov, identifikujú sa parcely s výskytom hlavových vŕb, nasleduje komunikácia so známymi vlastníkmi a užívateľmi).

V katastrálnom území Rohov sa hlavové vŕby zaznamenali na nasledovných parcelách (register C-KN):

  • Parcely č. 887, 889 – vlastníctvo obec Rohov, 906 04, č. 75 – celkový počet hlavových vŕb 56 ks
  • Parcely č. 965, 966, 1297 – vlastníctvo Slovenská republika – celkový počet hlavových vŕb 26 ks
Hlavové vŕby pri Paseckom potoku v Rohove

Orez hlavových vŕb prídu v dňoch 20.12. a 21.12. 2018 vykonať 8 členovia SOVS a Bird life Slovensko, pod hlavičkou CHKO Záhorie.