Ustanovujúce zasadnutie OZ

V nedeľu 9. decembra 2018 o 17:00 hod. sa v kaviarni Rohováčik uskutoční ustanovujúce zasadnutie OZ obce Rohov s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a poslancov OZ
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ obce
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 9. Určenie platu starostu obce
 10. Diskusia 
 11. Záver