Zasadnutie OZ

Dňa 11.12.2018 sa o 18:00 hod. uskutoční v kaviarni Rohováčik zasadnutie OZ s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie rozpočtu obce Rohov na rok 2019
  5. Diskusia
  6. Záver