Zasadnutie OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19.februára 2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome

Program:
1. otvorenie zasadnutia
2. schválenie programu zasadnutia
3. voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. schvaľovanie zmlúv o dotácii
5. schvaľovanie zmluvy o projektovej dokumentácii na miestne komunikácie
6. schvaľovanie zmluvy o získaní licencie na softvér k verejnému obstarávaniu
7. úprava rozpočtu
8. diskusia
9. záver