Kontajner na nebezpečný odpad

Od pondelka 29. apríla do do štvrtka 2. mája 2019 do 7:00 hod. bude pre obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečný odpad. Je to odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.).

PATRÍ do neho:

  • rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,
  • žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
  • batérie a akumulátory,
  • motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky,
  • tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre,
  • handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

NEPATRÍ do neho:

  • obaly z farieb riediteľných vodou, maltou,
  • obaly znečistené potravinami,
  • liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
  • biologicky rozložiteľný odpad
[responsivevoice voice=”Slovak Female” buttontext=”Vypočujte si oznam”]


Od pondelka 8 októbra do do štvrtka 11 októbra 2018 bude pre obecným úradom pristavený kontajner na nebezpečný odpad. Je to odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť napríklad výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a podobne.
PATRÍ do neho:rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,batérie a akumulátory,motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky,tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre,handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami. NEPATRÍ do neho:obaly z farieb riediteľných vodou, maltou,obaly znečistené potravinami,liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,biologicky rozložiteľný odpad.

[/responsivevoice]