Zasadnutie OZ

Dňa 3. mája 2019 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

  1. Úvod, otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Schválenie bankovej záruky pre rekonštrukciu kultúrneho domu
  5. Úprava rozpočtu obce
  6. Diskusia 
  7. Záver