Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku obce

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Šišoláková Jana, L. Novomeského 1349/106, Senica

zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku (druh zastavaná plocha a nádvorie), parcelu C-KN 158/6 o výmere 46 m2. Parcela bola odčlenená geometrickým plánom č.6/2019 vyhotoviteľom Bc. P. Vadinom z parcely C-KN 158/1  vo vlastníctve Obce Rohov (LV č. 677).  Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu s popisným číslom 41 vo vlastníctve žiadateľa, ktorý bude zbúraný a pozemok bude slúžiť na umiestnenie inžinierskych sietí a žumpy pre novovybudovaný dom. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť. 

Zverejnené dňa: 26. mája 2019