Zasadnutie OZ

Dňa 21. júna 2019 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet Obce Rohov za rok 2018
6. Audit obce za rok 2018
7. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
8. Tvorba rezervného fondu za rok 2018
9. Čerpanie rezervného fondu
10. Schválenie bankového úveru na rekonštrukciu KD
11. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
12. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov
13. Prenájom obecného majetku
14. Rôzne, diskusia
15. Záver