Návrh VZN o výške príspevku na stravovanie v MŠ

Ministerstvo vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 09. 2019 určilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. V dôsledku toho je potrebné zmeniť VZN obce o o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedála nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov.

Download (PDF, Unknown)