Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Jozef Čech, Rohov 20, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 510m2 ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že pozemok susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem ho obhospodarovať. Bude na ňom udržiavať  poriadok, kosiť ho, trávu používať ako krmivo pre ovce a bude zaň obci platiť daň z pozemkov. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohoto pozemku.

Zverejnené dňa: 3. júla 2019


Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Tomáš Vajda, Rohov 4, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 649m2 ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že pozemok susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem ho obhospodarovať a chovať na ňom hospodárske zvieratá. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohoto pozemku.

Zverejnené dňa: 3. júla 2019