Zasadnutie OZ dňa 13.8.2019 o 19:00 hod

Dňa 13. augusta 2019 sa o 19:00 hod. v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
6. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov, podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Rohov
7. Schvaľovanie zmlúv na prenájom obecného majetku
8. Rôzne, diskusia
9. Záver