Zverejnenie záujmu obce prenajať obecný majetok

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Job Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časti nasledovných obecných pozemkov, druh lesný pozemok:
• parcela E-KN 34 
• parcela E-KN 32/1
s celkovou výmerou 1480m2, ktoré sú vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že obec nemá v súčasnosti k pozemkom taký prístup, ktorý by jej umožňoval na ich obhospodarovanie používať mechanizmy a preto nemá záujem o ich iné využitie. Pozemky sú využívané ako záhrada a susedia s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem predmetné pozemky obhospodarovať, bude za ne obci platiť daň z pozemkov a využívať ich na pestovanie poľnohospodárskych plodín. 

Zverejnené dňa: 11.októbra 2019


Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Tomáš Vajda, Rohov 4, 906 04 Rohov

zverejňuje zámer prenajať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku, druh ostatná plocha, časť parcely C-KN 970/1 o výmere 806m2 ktorá je vo vlastníctve Obce Rohov. Osobitným zreteľom je, že obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohoto pozemku, ktorý je ťažko prístupný a nevhodný na poľnohospodárske využitie. Pozemok susedí s parcelou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má záujem chovať na ňom hospodárske zvieratá (hrabavce, kopytníky).

 

Zverejnené dňa: 11.októbra 2019