Zasadnutie OZ

Dňa 14. novembra 2019 o 18:00 hod. sa v kaviarni Rohováčik uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Kontrola uznesení
 5. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
 6. Prenájom obecného majetku
 7. Dotácia pre MAS Záhorie
 8. Inventarizácia obce
 9. Rôzne 
 10. Diskusia
 11. Záver