Zmena vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania!

Naša obec uplatňuje od 1.1.2015 množstvový zber komunálneho odpadu. Výšku poplatku za 1dm3 odpadu tvoria dve zložky: cena za odvoz zberných nádob (určujú ju TS Senica) a cena za skládkovanie (určuje ju štát). Od 1.januára 2019 sa cena oboch týchto zložiek zvýši, pri skládkovaní až o 100%. Z týchto dôvodov sme nútení po 4 rokoch pristúpiť k zmene aktuálne platného VZN a poplatky navýšiť.

Ako môžete na poplatkoch ušetriť?

Najjednoduchším spôsobom je komunálny odpad nevytvárať – nepoužívať jednorazové tašky a obaly, nahradiť ich takými, ktoré je možné použiť opakovane. Ak už odpad napriek tomu vznikne, treba ho maximálne vytriediť (plasty, sklo, kov, papier, bioodpad)

Za vytriedený odpad neplatíte!

Dôsledným uplatňovaním spomínaných postupov sa Vám určite podarí množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu významne obmedziť. Potom môžete zmenšiť veľkosť vami využívanej zbernej nádoby, znížiť frekvenciu jej vývozu, alebo v ideálnom prípade oboje. Tým znížite nielen svoje náklady, ale pomôžete aj celej obci – cena za skládkovanie odpadu je totiž tým nižšia, čím viac odpadu dokážu všetci obyvatelia obce spoločne vytriediť.

Aby bolo možné čo najpresnejšie vypočítať novú cenu za 1dm3 zmesového odpadu pre budúci rok, je potrebné, aby ste v termíne do 22.novembra 2019 (piatok) nahlásili na OÚ (telefonicky: 0346511024, emailom: rohov@rohov.sk alebo osobne) veľkosť zbernej nádoby, ktorú chcete v roku 2020 používať a frekvenciu jej vývozu.

Pokúste sa zamyslieť nad tým, či naozaj potrebujete zberné nádoby s veľkým objemom a 2-týždňovým vývozom. Ak by ste náhodou mali jednorázovo odpadu viac (napr. po oslave), môžete si na OÚ zakúpiť špeciálne vrece a dať odpad doň.

Zároveň by som chcel vyzvať tých, ktorí majú kotol na tuhé palivo, aby odpad v žiadnom prípade nespaľovali – vzniká pri tom veľa rakovinotvorných látok, ktoré ničia zdravie nám všetkým.

Rovnako treba pripomenúť, že koryto Paseckého potoka, pretekajúceho našou obcou, nie je určené na vyhadzovanie organického odpadu (starej repy, hnilých jabĺk, kukuričniska, buriny…) ani stavebného odpadu (eternit). Prichádza tým k jeho zúženiu a pri silnejších zrážkach sa voda môže vyliať na okolité pozemky. Je to i porušenie §18 ods. 5 Zákona o vodách.

Neustále opakujúcim sa javom je i vypúšťanie žúmp do kanalizácie určenej na dažďovú vodu. Podľa §36 ods. 4 Zákona o vodách každý, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. V prípade, že sa situácia nezlepší, bude obec od každého majiteľa žumpy takéto potvrdenie žiadať.

Naším spoločným cieľom je postarať sa, aby sa životné prostredie v našej obci neustále zlepšovalo a mohlo zabezpečovať zdravý život pre naše deti i vnúčatá. Dúfam, že spoločným úsilím to dokážeme.