Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 15.decembra 2019 o 18:00 hod. sa uskutoční v kaviarni Rohováčik zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Kontrola uznesení
 5. VZN o dotáciách
 6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Rozpočet obce na rok 2020
 8. Prenájom obecného majetku
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver