Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 26. januára 2019 o 15:00 hod. sa v kaviarni Rohováčik uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
  5. Diskusia
  6. Záver