Zverejnenie zámeru obce zakúpiť nehnuteľný majetok

Zverejnenie zámeru obce zakúpiť nehnuteľný majetok 

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zakúpiť z dôvodu osobitného zreteľa nehnuteľný majetok, zapísaný v katastre nehnuteľností vedenom OÚ Senica, KO Senica LV č. 1064 pre obec a katastrálne územie Rohov a to pozemok CKN p.č. 1087, druh pozemku orná pôda, plocha vo výmere 585 m2 v celosti (1/1) za dohodnutú kúpnu cenu 0,80€/m2, t.j. celkom čiastka 468 €, (slovom štyristošesťdesiatosem), Osobitným zreteľom je, že pozemok je potrebný na získanie prístupu občanov obce k pozemku s C-KN 1097. 

Zverejnené dňa: 4.marca 2020