Zápis detí do MŠ

Organizačné pokyny pre rodičov k zápisu detí do MŠ

Z dôvodu prerušenia prevádzky a prijatých opatrení k zamedzeniu šírenia sa respiračného ochorenia COVID 19, zápis do materskej školy bude prebiehať bez osobnej účasti detí.

Prístup k žiadosti

 • žiadosť stiahnuť z nasledujúceho odkazu: žiadosť o prijatie
 • osobne vyzdvihnúť na obecnom úrade  6. 5. 2020 (streda) od 8.00 – 11.00 hod.

Žiadosť vyplniť bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa a povinnom očkovaní. Toto potvrdenie doložíte dodatočne!!! Nezabudnite žiadosť podpísať, bez podpisu je neplatná. Žiadosť doručiť do 31.5.2020.

Spôsob podania žiadosti

 • e-mailom – ms.rohov@centrum.sk
 • písomne poštou – Materská škola Rohov, 906 04 Rohov 46,
 • osobne  27. 5. 2020 na Obecnom úrade Rohov v čase od 8.00 – 11.00 hod.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.308/2009Z. z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú  vytvorené vhodné materiálne, personálne, kapacitné podmienky.

Prednostne sa prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Dieťa mladšie ako tri roky veku pri prijatí na predprimárne vzdelávanie musí spĺňať vekuprimeranú  samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach (stolovanie, vyzliekanie, umývanie rúk,  byť bez plienky).

Mgr. Monika Kubová
riaditeľka MŠ