Zasadnutie OZ

Dňa 17.apríla 2020 sa o 18:00 hod. v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ

Program:

  1. Úvod,
  2. Otvorenie
  3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Schvaľovanie zmluvy o prenájme obecného majetku – priestorov v KD pre čalúnnictvo F. Nemeček
  5. Schvaľovanie zmluvy o odkúpení majetku do vlastníctva obce – pozemok na prístup ku kaplnke
  6. Schvaľovanie zmlúv o dotácii – OŠK a Jednota dôchodcov
  7. Schvaľovanie navýšenia municipálneho úveru v Prima banke
  8. Záver

Žiadame občanov, aby dôkladne zvážili účasť na zasadnutí a zúčastnili sa ho len vtedy, ak potrebujú riešiť súrne záležitosti, ktoré neznesú odklad!