Zber nebezpečného odpadu – ZMENA!!!

Technické služby mesta Senica, ktoré zabezpečujú zber nebezpečného odpadu pre našu obec upozorňujú občanov, že do kontajnera na nebezpečný odpad NIE JE MOŽNÉ odovzdať tekuté odpady ako sú pesticídy, kyseliny, zásady, liečivá, farby, rozpúšťadlá  a pod. Žiadame Vás preto, aby ste takýto odpad do kontajnerov nedávali!

Do kontajnera je možné ukladať výlučne:

200105 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
200121 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
200123 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky)
200126 Oleje a tuky
200133 Batérie a akumulátory
200135 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia (TV, monitory)

V prípade, že by sa do kontajnera takýto odpad dostal, musel by  byť zo strany TS Senica podrobený povinnej chemickej analýze, čo predstavuje sumu od 300 až do 500€ za každú analýzu.