Zasadnutie OZ dňa 30. júna 2020 v kultúrnom dome

Dňa 30. júna 2020 sa o 19:00 hod. uskutoční v kultúrnom dome zasadnutie OZ s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet Obce Rohov za rok 2019
6. Audit obce za rok 2019
7. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
8. Zmena rozpočtu obce na rok 2020
9. Prenájom obecného majetku
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver