Zasadnutie OZ

Dňa 5.9.2020 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 30. júna 2020
5. Zmluva o poskytovaní služieb spojených s vážením komunálneho odpadu
6. Prerokovanie protestu prokurátora
7. Prerokovanie upozornenia prokurátora
8. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rohov
9. VZN o organizácii miestneho referenda v Obci Rohov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Informácia a diskusia o možnosti výstavby veterného parku v katastri našej obce
12. Záver