Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 28.10.2020 sa uskutoční zasadnutie OZ o 17:00 hod. v kultúrnom dome. Jediným bodom programu je schválenie návratnej finančnej výpomoci pre obec z Ministerstva financií SR.