Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti: Job Boris, Rohov 60, 906 04 Rohov, zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa časť obecného pozemku:  E-KN p.č. 32/1, druh lesný pozemok, plocha vo výmere 742 m2  vedenom OÚ Senica, KO Senica na LV č. 759 pre katastrálne územie Rohov. Časť pozemku určená na predaj vo výmere 115 m2 bola odčlenená geometrickým plánom č. 815/2020 z parcely E-KN 32/1 a skladá sa z troch dielov: 

• diel 7 vo výmere 21 m2, ktorý tvorí novovytvorenú C-KN p.č. 32/15 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 21 m2
• diel 8 vo výmere 81 m2, ktorý tvorí novovytvorenú C-KN p.č. 33/20 druh záhrada vo výmere 81 m2
• 9 vo výmere 13 m2, ktorý tvorí novovytvorenú C-KN p.č. 33/21 druh pozemku záhrada vo výmere 13 m2

Cena je stanovená na 2€/m2, čo predstavuje celkovo sumu 230€.

Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už 30 rokov nachádza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

Zverejnené dňa: 2. novembra 2020