Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Obec Rohov v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti: Miroslav Skurák, Generála Ľ. Svobodu 1359, 905 01 Senica, zverejňuje zámer predať z dôvodu osobitného zreteľa obecný pozemok:  E-KN p.č. 33/7, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 39 m2  vedenom OÚ Senica, KO Senica na LV č. 677 pre katastrálne územie Rohov. Cena za 1m2 je 2€, celková cena 78€

Osobitným zreteľom je, že uvedený pozemok sa už viac ako 40 rokov nachádza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom bude stáť rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa iným spôsobom nepodarilo účelne s týmto prebytočným majetkom naložiť.

Zverejnené dňa: 2.novembra 2020