Schválené VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Download (PDF, Unknown)

Vyvesené dňa: 16.12.2020
Zvesené dňa: 31.12.2020