Veterný park Rohov – pripomienky občanov k posudzovaniu vplyvu na životné prostredie

Download (PDF, Unknown)

Obec Rohov podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o zámere navrhovanej činnosti “Veterný park Rohov. Verejnosť môže svoje pripomienky k tomuto zámeru podávať do 31.12.2020 na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, alebo písomne na adrese: Obec Rohov, č. 75, 90604. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.