Zasadnutie OZ dňa 16.12.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome

Dňa 16.12.2020 sa v kultúrnom dome o 17:00 hod. uskutoční zasadnutie OZ 

Program

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. VZN o nakladaní z odpadmi na území obce Rohov
7. Úprava rozpočtu za rok 2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Rohov na rok 2021
9. Rozpočet obce na rok 2021
10. Predaj obecného majetku
11. Rôzne, diskusia
12. Záver