Vývoz komunálneho odpadu

Od januára 2021 začalo platiť v našej obci nové VZN o poplatku za komunálne odpady. Vyvážať sa bude každé dva týždne (mesačný vývoz bol zrušený), poplatok nezávisí od veľkosti zbernej nádoby ale je stanovený výlučne na základe jej hmotnosti. Separovaný zber (plasty, kov, papier a sklo) zostáva bezo zmeny a je naďalej bezplatný. Dôslednou separáciou môžete znížiť množstvo komunálneho odpadu a tým aj cenu, ktorú za odpad zaplatíte.

Množstvo vyprodukovaného odpadu pre jednotlivé nehnuteľnosti bude obec zverejňovať podľa kódu uvedeného na zbernej nádobe raz mesačne a faktúrovať obyvateľom obce každé tri mesiace.