Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ dňa 26.februára 2021 o 17:00 hod v kultúrnom dome

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Prerokovanie protestu prokurátora
5. Prerokovanie upozornenia prokurátora
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce
7. Záver

V dôsledku situácie s koronavírusom bude zasadnutie prenášané online cez stránku Rohova na facebooku: https://www.facebook.com/obecrohov