Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020

Od 1. januára 2019 je v platnosti zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládkach a naradenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov. Suma, ktorú obec zaplatí za uloženie komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov závisí od úrovne vytriedenia týchto odpadov. V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2020 v našej obci  25,28%.
Triediť odpady sa oplatí. Čím vyššie percento vytriedenia, tým obec platí menšiu sadzbu za uloženie odpadu na skládku.

Za prvé dva mesiace naša obec vyprodukovala 8800 kg komunálneho odpadu (z toho fyzické osoby 3243 kg), čo je o 3000 kg menej, ako za posledné dva mesiace roku 2020 .