Zasadnutie OZ

Dňa 8. apríla 2021 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia
  3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Schvaľovanie zmlúv
  5. Zmena rozpočtu obce
  6. Záver