Zasadnutie OZ

Dňa 29. júna 2021 o 19:30 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome zasadnutie OZ:

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
6. Záverečný účet obce Rohov za rok 2020
7. Audit obce Rohov za rok 2020
8. Zmena rozpočtu obce na rok 2021
9. Doplnok k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver