Prísediaci pe Okresný súd Senica

Občania, ktorí majú záujem o funkciu prísediaceho na pojednávania v trestných veciach na Okresnom súde v Senici, nech sa prihlásia na OÚ Rohov. 

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

  • v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  • je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  • je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho  a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Bezúhonnosť prísediaceho sa preukazuje podľa § 5 ods. 5; odpis z registra trestov zabezpečuje predseda súdu.