Veterný park Rohov – zverejnenie zámeru

Obec Rohov zverejňuje v celom rozsahu zámer navrhovanej činnosti „Veterné elektrárne Rohov“, ktorý bol doručený navrhovateľom – SLOWEB s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO 52 921 743, a WKS Energia I s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 45 409 200 na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Pre veľký rozsah nemôže byť zámer celý sprístupnený na úradnej tabuli obce Rohov, bude preto k dispozícii v tlačenej forme k nahliadnutiu vo vestibule kultúrneho domu v Rohove v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (t.j. od 22. septembra 2021) podľa § 65g ods. 3 zákona (adresa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava); písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Obci je možné stanovisko doručiť poštou na adresu: Obec Rohov, Rohov 75, 906 04, emailom: rohov@rohov.sk alebo od 4.10.2021 osobne do podateľne obce.

 všetky dokumenty spolu vo formáte zip

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)