Zasadnutie OZ dňa 27.9.2021 o 19:00 hod.

Dňa 27.9.2021 o 19:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Úprava rozpočtu
6. Schvaľovanie zmlúv
7. Schválenie PHSR
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver