Zverejnenie zámeru obce prenajať obecný majetok

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Obec Rohov v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti:

Poľovnícke združenie – Senica Pole, IČO: 37835947, Jána Náhlika 2624/6 90501 Senica

zverejňuje zámer z dôvodu osobitného zreteľa prenajať časť obecného pozemku C-KN 158/1, druh zastavaná plocha a nádvorie s rozlohou 60m2, ktorý je vo vlastníctve obce Rohov. Pozemok je v súčasnosti  využívaný ako záhrada. Žiadateľ má záujem na pozemku dočasne umiestniť chladiaci box na uskladnenie ulovenej zveriny.

Zverejnené dňa: 29.septembra 2021