Zasadnutie OZ 15.12.2021 o 18:00 hod

Dňa 15.12.2021 o 18:00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie OZ s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. Úprava rozpočtu za rok 2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Rohov na rok 2022
8. Rozpočet obce na rok 2022
9. Rôzne, diskusia
10. Záver