Zasadnutie OZ dňa 24.2.2022 o 18:00 hod. v KD

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie protestu prokurátora
6. Schvaľovanie zmlúv o dotácii pre OŠK a JD
7. Schválenie dodatku zmluvy o poskytovaní posudkovej činnosti s mestom Senica
8. Rôzne, diskusia
9. Záver